กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเนาวรัตน์ บุตรคำโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0854934872
อีเมล์ : Naowarat2517@hotmail.co.th

นางยุพิน ยศดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0956586463
อีเมล์ : ํYuphin01082505@gmail.com