ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเนาวรัตน์ บุตรคำโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางยุพิน ยศดา
ครู คศ.3

นางอ้อมจิตร เหล่าทองสา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ