ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางณัฐชนา เนื่องสิทธะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพุฒิพงษ์ จันดาโชต
ครู คศ.1

นายสมพงษ์ เขตคาม
พนักงานราชการ

นายรัชภูมิ เขียวสุย
ครูอัตราจ้าง