ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางณัฐชนา เนื่องสิทธะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพุฒิพงษ์ จันดาโชต
ครู คศ.1

นายสมพงษ์ เขตคาม
พนักงานราชการ

นายรัชภูมิ เขียวสุย
ครูอัตราจ้าง