ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนนท์ธิวัฒน์ ปัตถาทุม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไตรภพ ทัศวงศ์
พนักงานราชการ