ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจิราภรณ์ วิเส
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกุลปราณี ยศดา
ครูผู้ทรงคุณค่า