ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางบังอร นัดทะยาย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกุลปราณี ยศดา
ครู คศ.3