ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุริยา สาวัตถี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรสา ชินรัตน์
ครู คศ.3

นางนวนันท์ ถาวงษ์กลาง
ครู คศ.2

นายสุริยา ผาศรี
ครู คศ.2

นายคฑาวุฒิ สิงห์สุพรรณ
บุคลากรวิทยาศาสตร์