ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเชิงชัย จันทพิมพ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์