ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเดือนนภา รักภักดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายถาวร งามยิ่งไพศาล
ครู คศ.3

นางเนตรดาว งามยิ่งไพศาล
ครู คศ.3