กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเนตรดาว งามยิ่งไพศาล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0878572868
อีเมล์ : Netdawza1973@gmail.com

นายถาวร งามยิ่งไพศาล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0856839699
อีเมล์ : Tavorn39699@gmail.com