ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเนตรดาว งามยิ่งไพศาล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายถาวร งามยิ่งไพศาล
ครู คศ.3

นางสาวชุติกาญจน์ รักภักดี
ครู คศ.3