ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 (อ่าน 17) 19 ก.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 (อ่าน 15) 19 ก.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 (อ่าน 17) 19 ก.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 (อ่าน 21) 19 ก.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 (อ่าน 390) 15 มิ.ย. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 (อ่าน 383) 14 มิ.ย. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 (อ่าน 381) 10 มิ.ย. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 (อ่าน 383) 10 มิ.ย. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 385) 17 พ.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.14 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 (อ่าน 377) 17 พ.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 377) 17 พ.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 378) 17 พ.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 (อ่าน 444) 23 มี.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 กลุ่มงานวิชาการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ที่จบการศึกษาทั้งสิ้น 36 ค (อ่าน 2484) 12 มี.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพผู้เรียน (อ่าน 2499) 12 มี.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อศึกษาเรียนรู้ เพิ่มทักษะชีวิตนอกห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ศ (อ่าน 3366) 03 มี.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ใน วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร (อ่าน 3353) 03 มี.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการนิเทศ และติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ (อ่าน 3369) 23 ก.พ. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.5 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 งานแนะแนว และกลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวและเปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ โดยจัดกิจกรรมหลักผ่านระบบออนไลน์ และส่งตัวแทนครูและนักเร (อ่าน 3363) 22 ก.พ. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.4 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร โดยนายไตรภพ ทัศน์วงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศ (อ่าน 3398) 28 ม.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.2 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จัดให้มีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 2 ของนางสุมาลี สุขรัตน์ ผู้อ (อ่าน 3418) 12 ม.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีกิจกรรม การประกวดการ์ดอวยพร (อ่าน 3434) 30 ธ.ค. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ได้ประชุมประจำเดือน เพื่อวางแผนเตรียมงานประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในรอบ 1 ปี ที่จะถึงนี้ พร้อมทั้งวางแผนดำเนินงานการ (อ่าน 3429) 24 ธ.ค. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 งานวิชาการและงานกิจการนักเรียน ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า และนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียน โดดเรียน และนักเร (อ่าน 3438) 23 ธ.ค. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 งานนิเทศภายใน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ได้ดำเนินงานการนิเทศภายในประจำปีการศึกษา 2/2564 โดยคณะกรรมการนิเทศภายใน ได้เข้านิเทศการสอนจริงของคณะครูผู้สอนแต่ (อ่าน 3410) 17 ธ.ค. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 วันที่ 8-11 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ โดยมีกิจกรรมการประกวดภาพวาดอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย การแข่งขันการตอบปัญหากฏห (อ่าน 3405) 09 ธ.ค. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 งานคัดกรองนักเรียน โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดสอบเพื่อคัดกรองการอ่านและการเขียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ซึ่งผลการทด (อ่าน 3398) 30 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. กิจกรรมพัฒนานักเรียน โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดกิจกรรมราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ (อ่าน 3413) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 22 พฤจิกายน พ.ศ.2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร โดยทำนผู้อำนวยการสุมาลี สุขรัตน์ ได้ จัดพิมอบเกียรติบัตรชนะลิศแก่ผู้เข้าแข่งชันการประกวดคลิบสั้นลานร่วมใจจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัฒมห (อ่าน 3407) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดยนางสุมาถี สุขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่า ยาววิทยาคาร ร่วมกับฝ้ายบริหารและคณะกรมการสถานศึกษา ได้จัดประชุม คณะกรรมการ สถานศึกษาครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพ (อ่าน 3399) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวิดีโอเพื่อ พัฒนางานของครูและบุคลากรทางก (อ่าน 3398) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาศาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นำโดยนางสุมาลี สุขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและ บุคลากร ร่วมทำบุญถวายต้นเง (อ่าน 3403) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 วันพฤหัสบคี ที่ 21 ตุถาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สังกัด สำนักงานเขดพื้นที่การศึกษามัยมศึกษามหาสารคาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันรัก ต้นใม้ประจำนิของชาติ 2561 โดยมีนายถาวร งามยิ่งใพศาล หัวหนำงา (อ่าน 3375) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัชยมศึกษามหาสารคาม ได้จัตอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผสการจัตทำแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) สำหรับชำราชการครูและ (อ่าน 3383) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจ กรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอุกาสมหามงคลและ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 3374) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ท่านผู้อำนวยการสุมาลี สุขรัน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร พร้อม ด้วยผู้บริหารและคณะครูลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักเรียน ที่ประสบพายุวา (อ่าน 3380) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนประ จำปีการศึกษา 2564 โดยให้คุณครูที่ปรึกษาประจำห้องออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนจำ นวนทั้งสิ้น 1 (อ่าน 3383) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 วันพุธ ที่23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.มค. ต้อนรับการติดตามนิเทศน์การจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2564 จาก ท่าน ศนู ธนุาภา บุญครอบ และ ท่าน ศน.อิฐนณัฐน์ นันแก้ว ศึกษานิเทศน์จากส (อ่าน 3382) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 วันอังคารที่ 15 มีถุนายน 2564 โรงเรียนเหล่ายาววิท ทยาคาร สพม.มห สารคาม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและ ปฐบนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/64 ณ หอประชุมโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร โดยมีท่านนายกฯสุนทร พ (อ่าน 3376) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.มหาสารคาม จัดการเรียนการสอน On Site วันแรก ภายใต้มาตรการการป้องกันการ แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 ทั้งนี้ท่าน ผู้อำนวยการสุมาลี สุขรัต (อ่าน 3371) 24 พ.ย. 64