ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.31 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จัดให้มีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 2 ของนางสุมาลี สุขรัตน์ ผู้อ (อ่าน 19) 12 ม.ค. 65
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีกิจกรรม การประกวดการ์ดอวยพร (อ่าน 39) 30 ธ.ค. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ได้ประชุมประจำเดือน เพื่อวางแผนเตรียมงานประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในรอบ 1 ปี ที่จะถึงนี้ พร้อมทั้งวางแผนดำเนินงานการ (อ่าน 40) 24 ธ.ค. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 งานวิชาการและงานกิจการนักเรียน ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า และนักเรียนที่มีปัญหาขาดเรียน โดดเรียน และนักเร (อ่าน 44) 23 ธ.ค. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 งานนิเทศภายใน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ได้ดำเนินงานการนิเทศภายในประจำปีการศึกษา 2/2564 โดยคณะกรรมการนิเทศภายใน ได้เข้านิเทศการสอนจริงของคณะครูผู้สอนแต่ (อ่าน 42) 17 ธ.ค. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 วันที่ 8-11 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ โดยมีกิจกรรมการประกวดภาพวาดอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย การแข่งขันการตอบปัญหากฏห (อ่าน 43) 09 ธ.ค. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 งานคัดกรองนักเรียน โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดสอบเพื่อคัดกรองการอ่านและการเขียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ซึ่งผลการทด (อ่าน 43) 30 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. กิจกรรมพัฒนานักเรียน โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดกิจกรรมราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ (อ่าน 55) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 22 พฤจิกายน พ.ศ.2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร โดยทำนผู้อำนวยการสุมาลี สุขรัตน์ ได้ จัดพิมอบเกียรติบัตรชนะลิศแก่ผู้เข้าแข่งชันการประกวดคลิบสั้นลานร่วมใจจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัฒมห (อ่าน 51) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดยนางสุมาถี สุขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่า ยาววิทยาคาร ร่วมกับฝ้ายบริหารและคณะกรมการสถานศึกษา ได้จัดประชุม คณะกรรมการ สถานศึกษาครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพ (อ่าน 45) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวิดีโอเพื่อ พัฒนางานของครูและบุคลากรทางก (อ่าน 45) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาศาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม นำโดยนางสุมาลี สุขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและ บุคลากร ร่วมทำบุญถวายต้นเง (อ่าน 45) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 วันพฤหัสบคี ที่ 21 ตุถาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สังกัด สำนักงานเขดพื้นที่การศึกษามัยมศึกษามหาสารคาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันรัก ต้นใม้ประจำนิของชาติ 2561 โดยมีนายถาวร งามยิ่งใพศาล หัวหนำงา (อ่าน 27) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัชยมศึกษามหาสารคาม ได้จัตอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผสการจัตทำแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) สำหรับชำราชการครูและ (อ่าน 30) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจ กรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอุกาสมหามงคลและ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 27) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ท่านผู้อำนวยการสุมาลี สุขรัน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร พร้อม ด้วยผู้บริหารและคณะครูลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักเรียน ที่ประสบพายุวา (อ่าน 30) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนประ จำปีการศึกษา 2564 โดยให้คุณครูที่ปรึกษาประจำห้องออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนจำ นวนทั้งสิ้น 1 (อ่าน 31) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 วันพุธ ที่23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.มค. ต้อนรับการติดตามนิเทศน์การจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2564 จาก ท่าน ศนู ธนุาภา บุญครอบ และ ท่าน ศน.อิฐนณัฐน์ นันแก้ว ศึกษานิเทศน์จากส (อ่าน 32) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 วันอังคารที่ 15 มีถุนายน 2564 โรงเรียนเหล่ายาววิท ทยาคาร สพม.มห สารคาม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนและ ปฐบนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/64 ณ หอประชุมโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร โดยมีท่านนายกฯสุนทร พ (อ่าน 25) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม.มหาสารคาม จัดการเรียนการสอน On Site วันแรก ภายใต้มาตรการการป้องกันการ แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 ทั้งนี้ท่าน ผู้อำนวยการสุมาลี สุขรัต (อ่าน 23) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดงานปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 67 คน ณ หอประชุมโรงเรียนเหล่ายาววิ (อ่าน 24) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร โดยผู้อำนวยสุมาลี สุขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมพงษ์ เขตคาม ผู้กำกับลูกเสือ ผู้ดำเนินงานฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจ กรรมเข้าค่ายลูกเสื (อ่าน 31) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 วันพุธที 17 มีนาคม 2564 นักเรียนชันมัยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทีจะจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ได้มอบอนุสรณ์รุ่นเป็นพัดลมติดผนังสำหรับใช้ในห้องเรียน จำนวน10ตัว ให้กับโรงเรียนเหล่ายาววิกยาคาร โดยมีตัวแ (อ่าน 26) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 งานวิชาการโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จัดงานเปิดบ้านวิชาการ การแสดง ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ บูรณาการร่วมกับถือกรรมชุมบุม และก็จ กรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีโรงเร (อ่าน 25) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.7 เดือนมีนาคมพ.ศ.2564 วันจันทร์ที 15 มีนาคม 2564 งานแนะแนวโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการสุมาลี สุขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร คุณครูเนตรดาว งามยิ่งไพศาล หัวหน้างานแนะแนว พร้อบคณะครูและตัวแท (อ่าน 28) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารจัดแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2564 ณ นามกีฬาโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ซึ่งมีพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันในวันที (อ่าน 28) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร โดยนิมนต์ พระอาจารย์จำนวน 3 รูป ในการฝึกปฏิบัติธร (อ่าน 22) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุมาลี สุขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารพร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคและจัดทำต้นดอกเงินเพื่อทอด กันหลอน(ประเพณีท้องถิ่นอีสาน)ร่วมกับช (อ่าน 20) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุมาลี สุขรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่า ยาววิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาค และจัดทำต้นดอกเงินเพื่อทอดกันหลอน(ประเพณีท้องถิ่นอีสาน)ร่วมกั (อ่าน 19) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.2 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ได้จัดการเรียน การสอน on site วันแรก โดยมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า(COVID-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการสุม (อ่าน 18) 24 พ.ย. 64
วารสารโรงเรียนเหล่าวยาววิทยาคาร ฉ.1 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 วันจันทร์ ที่ 18 มกรา าคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร โดยผู้อำนวยการสุมาลี สุขร์ตน์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กางการศึกษๆ รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ ระบ (อ่าน 20) 24 พ.ย. 64