ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๔

 

ตารางที่ ๑๐ ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

ห้องเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๓๑

๓๓

๖๔

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

๔๕

๓๖

๘๑

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔๔

๔๒

๘๖

 

รวม

๑๒๐

๑๑๑

๒๓๑

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๕๗

๖๖

๑๒๓

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

๔๐

๔๒

๘๒

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

๓๓

๓๔

๖๗

 

รวม

๑๓๐

๑๔๒

๒๗๒

 

รวมนักเรียนทั้งหมด

๕๐๓

๕๐๓

๑๕

 

 

 

หมายเหตุ

-                    ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔