ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

          คณะกรรมการสถานศึกษา
ตารางที่ ๗ คณะกรรมการสถานศึกษา

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

นายสุนทร พรมขรยาง

นายสุจินต์  แสงไกร

นายสมหมาย ทักษิณ

นายสม  เภาศรี

นายฉลาด ศรีตะวัน

พ.ต.ท.ไชยงค์ ทิทำ

นายประสิทธิ์  ศิริสูงเนิน

นายสถิต  จำปามูล

นายจำนง จำปามูล

นายเสลียว  ร่มจันทร์

นายทรงชัย  ทักษิณ

พระครูโกวิท  สารคุณ

พระอธการบุญถิ่น จิระวังโส

นางกุลปราณี  ยศดา

นายเปลื้อง  เจริญอาจ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ