ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

ตารางที่  ๑ ข้อมูลอาคารสถานที่

รหัส

ชนิดของอาคาร / สิ่งก่อสร้าง

จำนวนหลัง

หมายเหตุ

๐๑

อาคารเรียนถาวร

 

๐๒

อาคารกึ่งถาวร

 

๐๓

โรงฝึกงาน

 

๐๔

โรงอาหาร

 

๐๕

หอประชุม

 

๐๖

โรงพลศึกษา

 

๐๗

บ้านพักครู

 

๐๘

บ้านพักภารโรง

 

๐๙

สนามกีฬา

 

รวม

๑๑

 

     

ข้อมูลห้องเรียน / ห้องพิเศษ

ตารางที่  ๒ ข้อมูลห้องเรียน

รหัส

ประเภทห้อง

จำนวนห้อง

หมายเหตุ

๐๑

ห้องเรียนรวม

 

๐๒

ห้องเรียน

๑๖

 

๐๓

ห้องน้ำ ห้องส้วม

๑๒

 

๐๔

ห้องคอมพิวเตอร์

 

๐๕

ห้องโสตทัศนศึกษา

 

๐๖

ห้องสมุด

 

๐๗

ห้องวิทยาศาสตร์

 

๐๘

ห้องพยาบาล

 

๐๙

ห้อง Sound Lab

 

๑๐

ห้    องประชุม

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทร. 0-4399-0058
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายพุฒิพงษ์ จันดาโชต