หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ 

กล่องข้อความ:

                โรงเรียน เหล่ายาววิทยาคาร จัดสอนตามหลักสูตร แกนกลาง สำหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้
ตารางที่ ๑๓ หลักสูตรสถานศึกษา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

.

.

.

.

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ภาษาไทย

๑๒๐(๓ นก)

๑๒๐(๓ นก)

๑๒๐(๓ นก)

๒๔๐ (๖ นก)

คณิตศาสตร์

๑๒๐(๓ นก)

๑๒๐(๓ นก)

๑๒๐(๓ นก)

๒๔๐ (๖ นก)

วิทยาศาสตร์

๑๒๐(๓ นก)

๑๒๐(๓ นก)

๑๒๐(๓ นก)

๒๔๐ (๖ นก)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 - ประวัติศาสตร์

 - ๔  สาระ

๑๖๐(๔ นก)

๔๐(๑ นก)

๑๒๐(๓ นก)

๑๖๐(๔ นก)

๔๐(๑ นก)

๑๒๐(๓ นก)

๑๖๐(๔ นก)

๔๐(๑ นก)

๑๒๐(๓ นก)

๓๒๐ (๘ นก)

๘๐ (๒ นก)

๒๔๐ (๖ นก)

สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๐(๒ นก)

๘๐(๒ นก)

๘๐(๒ นก)

๑๒๐ (๓ นก)

ศิลปะ

๘๐(๒ นก)

๘๐(๒ นก)

๘๐(๒ นก)

๑๒๐ (๓ นก)

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๘๐(๒ นก)

๘๐(๒ นก)

๘๐(๒ นก)

๑๒๐ (๓ นก)

ภาษาต่างประเทศ

๑๒๐(๓ นก)

๑๒๐(๓ นก)

๑๒๐(๓ นก)

๒๔๐ (๖ นก)

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

๘๘๐(๒๒ นก)

๘๘๐(๒๒ นก)

๘๘๐(๒๒ นก)

,๖๔๐(๔๑ นก)

รายวิชาเพิ่มเติม

ปีละไม่เกิน ๒๐๐ ชม.

ปีละไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชม.

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

- กิจกรรมแนะแนว

- กิจกรรมนักเรียน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.24 KB