ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร
คำร้อง นายเรียบเรียง อุทรักษ์
ทำนอง นายเรียบเรียง อุทรักษ์


เหล่ายาววิทยาคารนามขานนี้โรงเรียนเด่น                    ทั้งการเรียนการเล่นส่งเสริมเกิดแนวความคิด
มีความภูมิใจสร้างเกียรติประวัติเนื่องนิจ                       สิ่งสำคัญในชีวิตของเราคือการศึกษา
ศิลปะ และกีฬา
พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ                      ช่วยชู ช่วยเชิด ล.ย. สุดประเสริฐศรี
สุขภาพพลานามัย
แจ่มใสและแข็งแรงดี                       สุขเกษมเปรมปรีน้องพี่สามัคคีร่วมกัน
เปลวเทียนดั่งชีวิตเปล่งแสงเหลือง-แดงสง่า                 คุณธรรมนำพาชีวาเราให้สุขสันต์
ทั้งระเบียบวินัยใส่ใจปฏิบัติร่วม                                       ร่วมแรงสร้างสรรค์ยึดมั่นในคุณความดี
เหลือง-แดงแห่งนี้ศักดิ์ศรี เป็นที่ประจักษ์                      ช่วยกันพิทักษ์สร้างชื่อ ระบือเรืองนาม
ศึกษาดีมีพลานามัยใฝ่คุณธรรม                                        มุ่งนำชุมชนส่ง
ผลสังคมพัฒนา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.67 KB