ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

๑.จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

๒.พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นสากล

๓.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เน้นจิตอาสาตามหลักโรงเรียนวิถีพุทธและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าประสงค์

 

๑ ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นสากล

๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี อย่างทั่วถึง

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

๔. โรงเรียนมีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนการศึกษาสู่ความเป็นสากล

๕. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เน้นจิตอาสาตามหลักโรงเรียนวิถีพุทธและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.05 KB