ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นโยบาย/กลยุทธ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

          

     

นโยบายโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร

 ๑.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับช่วงชั้นที่ ๓ และระดับ

ช่วงชั้นที่ ๔ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.  ประชากรวัยเรียนระดับช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้นที่ ๔ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

๓.  นักเรียนเป็นคนดี  เก่ง มีความสุข จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๔.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.  ส่งเสริมให้ครู-บุคลากร ผลิตสื่อ และใช้สื่อการสอน พัฒนาการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น การสอนแบบโครงงาน 

๖.  การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและได้รับความร่วมมือจากชุมชน

ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)

๗.  ปฏิรูปการศึกษาโดยปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ยึดคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย

๘.  ร่วมมือกับชุมชนป้องกัน  แก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งในและนอกโรงเรียน

 กลยุทธ์

 

. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาะดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

๒.  ปลูกฝังคุณธรรมเน้นจิตอาสาตามหลักโรงเรียนวิถีพุทธและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.  จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในเขตบริการให้ทั่วถึงครอบคลุมและผู้เรียนได้รับโอกาสเต็มศักยภาพ

๔.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคน

๕.  จัดการศึกษาในโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.15 KB