สัญลักษณ์/วิสัยทัศน์
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์

-                   เทียนส่องสว่าง

เมล็ดข้าวดำเรียงเป็นหยดน้ำ

ล้อมรอบรูปเทียนส่องสว่าง

     ฐานของเทียนมีอักษรย่อว่า ล.ย. มีช่อก่องกำพี้รองรับต้นเทียนรูปเทียนส่องสว่าง  เทียนย่อมหลอมละลายตนเองเพื่อให้เกิดแสงสว่างแก่สิ่งอื่น

     ช่อกิ่งกำพี้  ไม้เถาว์ชนิดหนึ่งที่มีในถิ่นนี้ ซึ่งเป็นที่มาของต้นกำพี้

     เมล็ดข้าวดำ เมล็ดข้าวที่ขุดพบในท้องที่แห่งนี้

     หยดน้ำ ดุจน้ำพระทัยสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงพระเมตตาตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นที่ต้นตำบลกำพี้


วิสัยทัศน์
"โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นอาเซียนและสากล ภายในปี 2560"

อักษรย่อ

-  ล..

ปรัชญา

 “นัตถิ ปัญญา สมา อาภา

   ไม่มีแสงสว่างใดเท่าเทียมแสงสว่างแห่งปัญญา

คติพจน์

ความสามัคคีนำมาซึ่งความสำเร็จ

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.87 KB