ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๓ เริ่มแรกเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามได้รับความอนุเคราะห์อาคารจากโรงเรียนบ้านเหล่ายาว ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ อาศัยอาคารศูนย์เยาวชนตำบลกำพี้เป็นที่สอนชั่วคราว มีนักเรียนจำนวน ๔๘ คน ๑ ห้องเรียน  ในระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๔ มีนายมงคล  ไวว่อง เป็นผู้ประสานงาน

   ต่อมาปีการศึกษา ๒๕๓๔ ตำบลกำพี้มีมติให้ใช้ที่สาธารณของบ้านเหล่ายาวเป็นที่ก่อสร้าง จำนวน ๔๘ ไร่ อาคารเรียนชั่วคราว จำนวน ๑ หลัง ๖ ห้องเรียนโดยเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีครูอาจารย์ ๔ คน

   เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเบ็ดเสร็จ ก อาคารเรียน ข อาคารเรียน ค บ้านพักครูโสด ๑ หลัง บ้านพักนักการภารโรง ๑ หลัง มี ๗  ห้องเรียน ครูอาจารย์ ๑๑ คน  ลูกจ้างประจำ ๓ คน นายมงคล ไวว่อง เป็นผู้บริหารโรงเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๔๐ นายมงคล  ไวว่อง เป็นผู้บริหาร ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี ๙ ห้องเรียน ครูอาจารย์ ๑๓ คน ลูกจ้างประจำ  ๓  คน

-ปีการศึกษา ๒๕๔๓  นายสม  หล่อวัต เข้าดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

- ปีการศึกษา ๒๕๔๗ นายสุกรี  เป้าน้อย เข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

-ปีการศึกษา ๒๕๔๘ นายเปลื้อง เจริญอาจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จนถึงปัจจุบัน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.37 KB